שם התמיכה:

תמיכה בארגונים המחלקים קמחא דפסחא לנזקקים או סיוע במזון לחג אחר לנזקקים בני כל העדות

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
06/03/2017
תאריך סיום: 
תאריך פרסום:
05/04/2017
תאריך עדכון אחרון:
06/03/2017
תוכן המבחן: 

"ארגון" - מבקש שהוא ארגון שעיקר מטרתו לבצע פעולות לטובתה ולרווחתה של אוכלוסיית רווחה, כפי שקבע המשרד בהסתמך על המאזן המבוקר של הארגון לשנה שקדמה לשנה החולפת, שיוגש בהתאם לאמור בסעיף קטן (ג1) (להלן – המאזן המבוקר) ודיווחי הארגון ועל כל מידע רלוונטי אחר (להלן-פעילות רווחה) ועיקר פעולותיו מיועדות לקיום מטרה זו; למען הסר ספק תשלומי כספים בדרך של העברה לפרטים כגון תשלומי מלגות, לא תחשב כפעילות רווחה; ואולם, ארגון שהוכיח כי בשנה שקדמה לשנה בעדה מבוקשת התמיכה חילק מעל 5,000 סלי קמחא דפסחא ייחשב כארגון שעיקר מטרתו לבצע פעולות לטובתה ולרווחתה של אוכלוסיית רווחה. "סל קמחא דפסחא" – סל מזון או שובר אישי לרכישת מזון בלבד או כרטיס מגנטי אישי לרכישת מזון בלבד, שעליהם יוטבע באופן בולט כי הם מיועדים לרכישת מזון בלבד,ששוויו לא יפחת מ-150 שקלים חדשים;

סעיף תקציבי: 

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה