מהם מבחני תמיכה?

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה -1985, קובעת הוראות עקרוניות לעניין הענקת תמיכה מתקציב המדינה למוסדות ציבור. על פי הוראות אלו, לכל סוג של מוסדות ציבור, או תחום פעילות מובחן, נקבעת תקנה תקציבית ובה סכום התמיכה הכולל לאותו סוג של מוסדות. החוק מורה על כך שסכום תמיכה הכולל יחולק על פי מבחני תמיכה שוויוניים, אותם קובע השר הממונה על סעיף התקציב, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

בכל סוג פעילות, מבחני התמיכה מגדירים את תנאי הסף לקבלת התמיכה וכן את המדדים שעל פיהם מתחלקת התמיכה בין מוסדות הציבור הזכאים לכך. מבחני התמיכה מתפרסמים באופן פומבי ברשומות, ולעיתים מתפרסמים ברשומות גם תיקונים למבחנים שפורסמו בעבר. הנוסח המובא באתר הוא 'נוסח משולב' – שילוב של נוסח המבחנים כפי שהתפרסמו בתחילה עם תיקונים שהתפרסמו ברשומות מאוחר יותר. הנוסח המשולב נערך, לנוחות הציבור, במשרד המשפטים, אך מטבע הדברים ייתכנו טעויות או אי דיוקים אחדים, ויש להבהיר כי הנוסח התקף משפטית הוא הנוסח כפי שנחתם ופורסם ברשומות.

חשוב לדעת: עצם קיומם של מבחני תמיכה בסוג בפעילות מסוים – אינו מורה בהכרח על תמיכה בפועל. מבחני התמיכה מהווים מקור משפטי המאפשר את חלוקת התמיכה באופן עקרוני, ואילו חלוקת התמיכה בפועל מחייבת הקצאה מתאימה בתקנה התקציבית, בספר התקציב השנתי. המשרד הממשלתי המופקד על התמיכה בכל תחום מפרסם מודעה על האפשרות להגיש בקשות לתמיכה, בעיתונות ובאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה, וזאת בכל שנה מחדש, החל מחודש אוקטובר, לקראת השנה העוקבת. הכללים להגשת בקשות לתמיכה, וכללים נוספים לגבי הדיון בבקשות אלה, מופיע בנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן, המופיע באתר.